Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

23:37
6627 b289
23:36
23:35
2826 2fd9 500
23:35
5420 672f
23:33
23:32
23:30
6079 a8fc
Reposted frommadlenaa madlenaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:28
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viazabka zabka
23:28
3498 b0e3
Reposted fromEnkiz Enkiz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:26
1704 9ce4
Reposted fromdrobnostki drobnostki viasilentsoul silentsoul
23:26

Abandoned lego houses

Reposted fromwasnae wasnae viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:25
0421 efdb
!!!!!!!!!!!
23:25
9608 6ffc
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:25
9545 fe31
Reposted fromewabe ewabe viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:23
nic tak nie podnosi samooceny jak fakt że komuś się jeszcze podobasz
— niewinne spojrzenia
23:21
23:21
Reposted fromredhot redhot viacoolkidscantdie coolkidscantdie
23:20
Mozart
Reposted fromsilarek silarek viaonatequila onatequila
23:19
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:17
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl